ANBI – informatie NUT DEPARTEMENT EDAM

ANBI – informatie NUT DEPARTEMENT EDAM  

Het departement Edam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (registratienummer 37127173) en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Website        www.nutedam.nl

Beleidsplan

1.Doelstelling

Het departement  Edam is een vereniging. Het departement stelt zich ten doel in overeenstemming met de doelstellingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Ze gaat daarbij uit van dienstverlening aan de medemens en is onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

2.Organisatie

Het departement Edam maakt deel uit van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

3.Activiteiten

De activiteiten van het departement zijn de volgende: het organiseren – al dan niet in samenwerking met andere,vergelijkbare organisaties – van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden; het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden;  het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement.

4.Inkomsten

De inkomsten van het departement bestaan uit:  contributies van de leden, bijdragen van niet-leden die deelnemen aan activiteiten van het departement, donaties en onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

5.Financieel beheer

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. Door de bestuursleden en vrijwilligers  in het belang van het departement  gemaakte reis- en verblijfkosten, worden vergoed overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.

De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter ondersteuning van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

Bestuur en bereikbaarheid departement

Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:

voorzitter            Joop Asselbergs,   

vice-voorzitter                           Alida Langedijk,

secretaris           Anneke van Overbeek-Akkerboom,

penningmeester  Peter van de Nes,

ledenadministratie en perscontacten    Ineke van Lenteren

technische ondersteuning     Ria Mol en Herman de Hondt

email               info@nutedam.nl

telefoon          0299-371536

Bankrekeningnummer

NL77 RABO 038 567 3094

Staat van baten en lasten

Jaar 2019/2020

Periode  01-09-2019  t/m  31-08-2020

Ontvangsten Bedrag € 1 Uitgaven Bedrag € 1
Contributies           4.508 Adm./bank kosten 187
Cursus 2.317 Drukwerk/website 1.097
Entreegelden 2.165 Zaalhuur 1.245
Excursie 0 Lezingen/Cursus 2.578
Giften 80 Excursie 0
Nut District NH 248 Nut Hoofdbestuur    2019/2020           400
Rabo Coöp Fonds 500 Verzekering 134
Rente 1 Representatiekosten 285
    Huur elektronica 2.093
    Bestuurskosten 0
    Diversen 60
    Reserve lezingen 2021/2022 803
       
    Positief resultaat 937
       
       
Totaal 9.819 Totaal 9.819

Balans  per  31-08-2020

Activa 31-08-2020 Passiva 31-08-2020
Kas        0 Eigen vermogen  
Rabo-rekening-courant     420 Kapitaal 9.250
Rabo-spaarrekening 11.000 Resultaat   2019/2020   937
    Vooruit ontvangen contributie     30
    Nut hoofdbestuur  2019/2020   400
Reserve lezingen 2021/2022   803
Totaal activa 11.420 Totaal passiva 11.420

Toelichting balans

Reserve lezingen 2021/2022 €  803
2 lezingen niet uitgevoerd