ANBI – Informatie NUT DEPARTEMENT EDAM

DEPARTEMENT EDAM VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN 

Beleidsplan

1. Doelstelling
Het departement  Edam is een vereniging. Het departement stelt zich ten doel in overeenstemming met de doelstellingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Ze gaat daarbij uit van dienstverlening aan de medemens en is onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

2. Organisatie
Het departement Edam maakt deel uit van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

3. Activiteiten
De activiteiten van het departement zijn de volgende: het organiseren – al dan niet in samenwerking met andere,vergelijkbare organisaties – van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden; het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden;  het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement.

4. Inkomsten
De inkomsten van het departement bestaan uit:  contributies van de leden, bijdragen van niet-leden die deelnemen aan activiteiten van het departement, donaties en onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

5. Financieel beheer
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. Door de bestuursleden en vrijwilligers  in het belang van het departement  gemaakte reis- en verblijfkosten, worden vergoed overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.
De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter ondersteuning van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

Bestuur en bereikbaarheid departement

Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:

VOORZITTER
VICE-VOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
LEDENADMINISTRATIE  en PERSCONTACTEN
TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Joop Asselbergs
Alida Langedijk
Anneke van Overbeek
Peter van de Nes
Ineke van Lenteren
Ria Mol

Postadres
Voorhaven 172, 1135 BW Edam                                                        

Emailadres
info@nutedam.nl

Website
www.nutedam.nl

Bankrekeningnummer
NL77 RABO 038 567 3094

Het departement Edam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (registratienummer 37127173) en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Staat van baten en lasten

Jaar 2020/2021
Periode 01-09-2020 t/m 31-08-2021

Ontvangsten Bedrag € 1 Uitgaven Bedrag € 1
Contributies 0 Adm./bank kosten 119
Rabo Club Support 331 Drukwerk/website 122
Rente 1 Verzekering 8
Bestuurskosten 74
Positief resultaat 9
Totaal 332 Totaal 332

Balans per 31-08-2021

Activa 31-08-2021 Passiva 31-08-2021
Kas 0 Eigen vermogen  
Rabo-rekening-courant 452 Kapitaal 10.187
Rabo-spaarrekening 11.000 Resultaat 2020/2021 9
    Vooruit ontvangen contributie 53
    Nut hoofdbestuur 2020/2021 400


Reserve lezingen 2021/2022 803
Totaal activa 11.452 Totaal passiva 11.452

Toelichting balans

Reserve lezingen 2021/2022 € 803
2 lezingen niet uitgevoerd