ANBI – Informatie NUT DEPARTEMENT EDAM

DEPARTEMENT EDAM VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN 

Beleidsplan

1. Doelstelling
Het departement  Edam is een vereniging. Het departement stelt zich ten doel in overeenstemming met de doelstellingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Ze gaat daarbij uit van dienstverlening aan de medemens en is onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

2. Organisatie
Het departement Edam maakt deel uit van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

3. Activiteiten
De activiteiten van het departement zijn de volgende: het organiseren – al dan niet in samenwerking met andere,vergelijkbare organisaties – van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden; het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden;  het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement.

4. Inkomsten
De inkomsten van het departement bestaan uit:  contributies van de leden, bijdragen van niet-leden die deelnemen aan activiteiten van het departement, donaties en onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

5. Financieel beheer
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. Door de bestuursleden en vrijwilligers  in het belang van het departement  gemaakte reis- en verblijfkosten, worden vergoed overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.
De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter ondersteuning van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

Bestuur en bereikbaarheid departement

Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:

VOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
LEDENADMINISTRATIE en PERSCONTACTEN
ALGEMEEN BESTUURSLID

Alida Langedijk
Anneke van Overbeek– Akkerboom
Mariet Brockhoff
Ineke van Lenteren
Harry Klieverik
Ankie Scheers

Postadres
Voorhaven 172, 1135 BW Edam                                                        

Emailadres
info@nutedam.nl

Website
www.nutedam.nl

Bankrekeningnummer
NL77 RABO 038 567 3094

ANBI RSIN/fiscaalnummer 816866776

Het departement Edam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (registratienummer 37127173) en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Financieel Jaaroverzicht 2022-2023

Periode 01-09-2022 – 31-08-2023

OntvangstenBedragUitgavenBedrag
Contributies€ 4.691Adm./bank kosten€ 263
Cursus€ 2.580Drukwerk/website€ 1.676
Excursie€ 515Huur kerken€ 1.305
Entreegelden€ 390Lezingen€ 1.810
Giften€ 275Cursus€ 850
Rabo Club Support€ 177Excursie€ 450
Rente€ 4Nut hoofdbestuur€ 400
Verzekering€ 156
Vrijval reserve lezingen 2022-2023€ 375Representatiekosten€ 379
Bestuurskosten€ 222
Positief resultaat€ 1.496
Totaal€ 9.008€ 9.008

Balans per 31-08-2023

ActivaBedragPassivaBedrag
Rabo rekening courant€ 2.494Kapitaal€ 11.209
Rabo spaarrekening€ 12.500Resultaat 2022-2023€ 1.496
Vooruit ontvangen contributie€ 1.789
Vooruit ontvangen cursus€ 300
Vooruit ontvangen giften€ 200
Totaal activa€ 14.994€ 14.994

Toelichting balans

ContributiesBedrag
Ontvangen contributie 2022/2023€ 5.331
Vooruit ontvangen contributie 2022/2023€ 1.149
Vooruit ontvangen contributie 2023/2024€ -1.789
Totaal€ 4.691
Drukwerk/WebsiteBedrag
Programmaboekjes 2022/2023€ 705
Programmaboekjes 2023/2024€ 726
Website€ 245
Totaal€ 1.676
RepresentatiekostenBedrag
Afscheid Joop Asselbergs€ 51
Bloemen lintje Joop Asselbergs€ 30
Kaasje of wijn voor sprekers€ 298
Totaal€ 379