Algemeen/ANBI

______________________________________________________________________________

Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is aangekondigd dat de anderhalve-metermaatregel vervalt. Onze vereniging kan haar activiteiten dus hervatten.

Voor dit seizoen moeten wij afwijken van openbare toegankelijkheid van onze activiteiten.  Zolang de beperkende maatregelen van kracht blijven, zijn onze activiteiten alleen toegankelijk voor leden.

Wij zien ernaar uit onze leden weer te ontmoeten. Op 21 oktober 2021 start het nieuwe seizoen met de jaarvergadering en aansluitend een lezing.

Wij informeren onze leden kort na 23 september over de gang van zaken bij onze activiteiten (Corona-toegangsbewijs en maximum aantal bezoekers).

______________________________________________________________________________

Beste lezer,

Welkom op de website van ’t Nut Edam. U vindt hier informatie over onze vereniging, verspreid over enkele rubrieken.

De officiële naam van onze vereniging is Nut Departement Edam en wij zijn aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Die is opgericht in 1784 in Edam, door vader Jan en zoon Martinus Nieuwenhuyzen. Het doel van de Maatschappij kunnen we kernachtig samenvatten als: bevordering van het maatschappelijk welzijn door verspreiding van kennis onder brede lagen van de bevolking. Met dat doel werden scholen en bibliotheken opgericht, maar ook spaarbanken. De meeste van die initiatieven zijn in later tijd overgenomen door de overheid of andere, gespecialiseerde instellingen en bedrijven. Wat bleef, is het uitgangspunt om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van individu en samenleving, los van groeperingen van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.

Op tal van plaatsen zijn er nog afdelingen (“departementen”) van ’t Nut actief, die zich inzetten op vooral cultureel gebied. Zo ook  ’t Nut Edam. Wij organiseren lezingen en cursussen over allerlei onderwerpen, meestal rond facetten van geschiedenis en kunst. Daarvoor kunnen wij gebruik maken van een inmiddels uitgebreid netwerk deskundigen.

Ons seizoen loopt van oktober tot in juni.  Er is dan elke maand een lezing, je kunt een cursus van een aantal sessies volgen onder begeleiding van een expert, en we maken elk jaar ook een excursie. De evenementen zijn openbaar toegankelijk, voor leden in het algemeen gratis. Voor sommige activiteiten moeten ook de leden wat betalen.

De leden van onze vereniging krijgen in september een programmaboekje. Daarnaast publiceren wij alle informatie over wat onze vereniging doet, op deze website. Er zijn verschillende redenen geweest om een website te maken. De belangrijkste is, dat wij gemerkt hebben hoeveel belangstelling er is voor onze activiteiten. Ook met affiches en publicaties in de plaatselijke bladen geven wij brede bekendheid aan wat wij gaan doen. Inderdaad blijkt elke lezing, cursus of excursie ook publiek te trekken van buiten onze vereniging.

Zie deze website als aanvulling op wat we tot nu toe aan publiciteit gedaan hebben. Want natuurlijk is elke belangstellende, dus ook mensen die nog geen lid zijn van ’t Nut, van harte welkom.

Graag tot ziens!

Namens het bestuur van ’t Nut Edam,
Joop Asselbergs, voorzitter.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Nut Departement Edam is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Informatie in dat kader kunt u vinden op de landelijke website www.nutalgemeen.nl.   Als u daar op Over ’t Nut en dan ANBI klikt en vervolgens Edam aanklikt, kunt u die informatie downloaden.

’t Nut Edam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (registratienummer 37127173).

Voor het lidmaatschap vragen wij een contributie van  € 15.= per persoon of van € 23,= per paar.

Rekening    NL 77 RABO 0385 6730 94    t.n.v. Nut Departement Edam

 

Algemene informatie over de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

In 1784 stichtte een gezelschap rond Jan Nieuwenhuijzen, doopsgezind leraar en predikant in Monnickendam,  de Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen, tot Nut van ’t Algemeen. Dat is gebeurd in Edam. De plaats van handeling was de woning van Jan’s zoon Martinus, destijds arts in Edam. Het gebouw staat er nog steeds, op de Kaasmarkt, later officieel omgedoopt tot Jan Nieuwenhuijzenplein.

Martinus Nieuwenhuijzen had een zeer groot aandeel in zowel het opstellen van de plannen als de uitwerking daarvan. De Maatschappij streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienden, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland.

Het motto van ’t Nut: Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onderwijskundige en opvoedkundige kwesties. Later werd ’t Nut, met een groot aantal plaatselijke afdelingen, de grondlegger van de Nutsspaarbank (1818, nu onderdeel van Fortis), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen en Nutsscholen en Nuts-Volksuniversiteiten. In de20e eeuw werden de meeste van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven.

Heden ten dage zijn in vele plaatsen in Nederland nog Nutsdepartementen actief op sociaal en cultureel gebied.

Beleidsplan Nut Edam

1.Doelstelling

Het departement  Edam is een vereniging. Het departement stelt zich ten doel in overeenstemming met de doelstellingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Ze gaat daarbij uit van dienstverlening aan de medemens en is onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

2.Organisatie

Het departement Edam maakt deel uit van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

3.Activiteiten

De activiteiten van het departement zijn de volgende:  het organiseren – al dan niet in samenwerking met andere,vergelijkbare organisaties – van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden; het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden;  het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement.

4.Inkomsten

De inkomsten van het departement bestaan uit:  contributies van de leden, bijdragen van niet-leden die deelnemen aan activiteiten van het departement, donaties en onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

5.Financieel beheer

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. Door de bestuursleden en vrijwilligers  in het belang van het departement  gemaakte reis- en verblijfkosten, worden vergoed overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.

De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter ondersteuning van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

Financiële informatie staat op de landelijke website www.nutalgemeen.nl  (in het kader van de erkenning tot Algemeen Nut Beogende Instelling).  Als u de knoppen Over ’t Nut en daarna ANBI indrukt en vervolgens Edam aanklikt, kunt u die informatie downloaden.

Informatie voor onze leden

Wij houden een excelbestand bij met de volgende gegevens van onze leden:  naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Dat gebeurt op een PC of een laptop die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. Ons bestuurslid Ineke van Lenteren beheert het bestand en is contactpersoon  (ivanlenteren@gmail.com). De penningmeester gebruikt het bestand voor de contributiebetaling. Ook daarvoor gelden genoemde beveiligingen.

Wij gebruiken dit bestand uitsluitend intern als ledenadministratie en voor  aankondigingen en mededelingen aan onze leden. U kunt  altijd vragen naar uw gegevens en ze laten veranderen of verbeteren.

Bij het einde van hun lidmaatschap schrappen wij de gegevens van betreffende leden.

Op de website www.nutedam.nl worden geen gegevens verzameld. De website maakt ook geen gebruik van cookies.